Semalt hünärmeni 301 gönükdirme bilen 302 gönükdirmäniň arasyndaky tapawudy görkezýär

Web serwerleri dürli web sahypalaryna hyzmat edýärmi ýa-da status kodlary dürli hyzmatlar üçin ýazylýar we döredilýärmi, iň köp ýaýran meseleleriň biri 200 kody. Bu sahypa ýa-da web çeşmäňiziň samsyk bir zada gönükdirilendigini we hakerleriň bolup biljekdigini aňladýar. sahypaňyza girip, ulgamyňyza hüjüm etmek isleýär. Başga bir umumy ýagdaý kody 301, 302 we 404-de häzirem görünýär. Elbetde, olardan gaça durmak üçin käbir maslahatlary gözleýän bolmaly. Web sahypalaryňyz serwer derejesindäki gönükdirmeler bilen gönükdirilende, 300 kody görüp başlap bilersiňiz.

301 hemişelik gönükdirme, 302 wagtlaýyn gönükdirme, bu ýerde Semaltyň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Maýkl Braun tarapyndan göz öňünde tutulan birnäçe zatlara üns berseňiz, 302-den dynyp bilersiňiz.

301 gönükdirmäni haçan we nädip ulanmaly?

301 gönükdirme elmydama hemişelik we size öňem aýdypdyk. Gözleg motoryna sahypanyň göçürilendigini, aýrylandygyny ýa-da öçürilendigini, belki-de käbir dizaýn ýa-da mazmunyň hili sebäpli ýüze çykandygyny aýdýar. Bu kod, gözleg motorlarynyň öňünde abraýyny ýitirip, sahypaňyzyň ähli gurluşyny we manysyny üýtgedip biler. Köp adamlar bu ýalňyşlykdan ejir çekýärler we gelmeginiň öňüni almak üçin ak şlýapa SEO usullaryny ulanmalydyrlar.

Dürli web dizaýn kompaniýalarynyň 301 gönükdirmelerden dynmaga kömek edip bilmeýändigi gynandyrýar. Muňa derek meta belliklerini ulanýarlar we müşderileriniň sahypalaryny howpsuz saklamak üçin 302 serwer gönükdirilýär. Bu ýerde size howply tejribe we gözleg motorlarynyň gönükdirme strategiýalarynyň hiç birini makullamajakdygyny aýdaýyn.

SEO nukdaýnazaryndan 301 gönükdirme sahypaňyza internetde garaşýan meşhurlygyňyzy we görnükliligiňizi alyp bilmez. Bu meselä üns bermeseňiz we mümkin boldugyça ir çözmeseňiz, domen adyňyzy üýtgetmeli bolarsyňyz we makalalaryňyzy bir web sahypasyndan beýlekisine geçirip bilersiňiz. Maňa ynanyň, bu gaty kyn proses bolup biler we gözleg motorynyň netijelerinde sahypaňyzyň sanawyny ýitirip biler.

Näme üçin 302 gönükdirmäni ulanmaly?

302 gönükdirmäni ulanmagyň esasy sebäplerinden biri, erbet URL-leriň gözleg motorynyň netijelerinde hemişelik indekslenmezligi. Mysal üçin, uly ýaşly web sahypasyny döreden bolsaňyz we baş sahypaňyzy başga bir URL-e ugrukdyrmak isleseňiz, bu 302 gönükdirmäni köp parametrler we sessiýa maglumatlary bilen ulanyp bilersiňiz. Gözleg motorlary baş sahypa URL-ni alanda, onuň sahypalaryny we içerde ýazylan mazmuny tanamazlygy üçin alada etmeli däl. Sahypaňyzy howpsuz diýip kesgitläp bilerler. Başga sözler bilen aýdylanda, gözleg motorlarynyň sahypaňyzy abc.com däl-de, xyz.com hökmünde görkezmegini isleýändigiňizi aýdyp bileris we bu diňe 302 gönükdirme bilen mümkindir.

302 gönükdirmäni ulananyňyzda, girýänleriňizi näbelli ýa-da şübheli web sahypalaryna ibermeli däl. Mundan başga-da, tomaşaçylaryňyzy şol bir sahypalara gaýtalamazlyk möhümdir, sebäbi olar ýadap, penjireleri ýapyp, sahypalaryňyzy ömürboýy ýapyp bilerler.

send email